Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce DUBOVICE

Oznámení

o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce DUBOVICE, podle § 29 zákona
č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů

1. Volby do zastupitelstva obce Dubovice se uskuteční v pátek dne 5. 10. 2018 od 14.00
hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 6. 10. 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č.1 je volební místnost na adrese Dubovice
čp.16 (hasičská zbrojnice) pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v obci
Dubovice.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství
České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na
území České republiky. Voliči nebude umožněno hlasování, pokud nevstoupí do prostoru
určeného pro úpravu hlasovacích lístků.
4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den
voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

V Dubovicích dne 17.9.2018
JUDr. Jaroslav Váňa
starosta