Oznámení o době místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Starosta obce Dubovice podle § 15 odst.1 písm.a)zákona č.247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů o z n a m u j e: 1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční: v pátek dne 20.října 2017 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu dne 21.října 2017 od 8.00 do 14.00 hodin. 2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v budově Hasičské zbrojnice v obci Dubovice čp.16 pro voliče přihlášené k trvalému pobytu v obci Dubovice. 3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky). Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti stanovenými doklady nebude mu hlasování umožněno. 4. Voliči budou dodány nejpozději 1 den přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. 5. Voliči nebude umožněno hlasování, pokud nevstoupí do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků. V Dubovicích dne 4.10.2017 JUDr.Jaroslav Váňa starosta obce DUBOVICE