Oznámení o době místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

O Z N Á M E N Í
o době a místě konání voleb do poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Starosta obce Dubovice podle § 15 odst.1 písm.a)zákona č.247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky o
změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů

o z n a m u j e:

1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční:
v pátek dne 20.října 2017 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu dne 21.října 2017 od 8.00 do 14.00 hodin.

2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v budově Hasičské zbrojnice v obci Dubovice čp.16 pro voliče přihlášené k trvalému pobytu v obci Dubovice.

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky). Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti stanovenými doklady nebude mu hlasování umožněno.

4. Voliči budou dodány nejpozději 1 den přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

5. Voliči nebude umožněno hlasování, pokud nevstoupí do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků.

V Dubovicích dne 4.10.2017

JUDr.Jaroslav Váňa
starosta obce DUBOVICE

„Kdo se umí smát sám sobě, má právo smát se smát všemu ostatnímu, co mu k smíchu připadá.“ Jan Werich