Oznámení o době místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

O Z N Á M E N Í
o době a místě konání voleb do poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Starosta obce Dubovice podle § 15 odst.1 písm.a)zákona č.247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky o
změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů

o z n a m u j e:

1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční:
v pátek dne 20.října 2017 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu dne 21.října 2017 od 8.00 do 14.00 hodin.

2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v budově Hasičské zbrojnice v obci Dubovice čp.16 pro voliče přihlášené k trvalému pobytu v obci Dubovice.

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky). Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti stanovenými doklady nebude mu hlasování umožněno.

4. Voliči budou dodány nejpozději 1 den přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

5. Voliči nebude umožněno hlasování, pokud nevstoupí do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků.

V Dubovicích dne 4.10.2017

JUDr.Jaroslav Váňa
starosta obce DUBOVICE

„Mějte dobrou náladu. Dobrá nálada vaše problémy sice nevyřeší, ale naštve tolik lidí kolem, že stojí za to si ji užít.“ Jan Werich