Opatření obecné povahy č. 1

Obecní úřad Dubovice
Dubovice 22, 393 01 Pelhřimov

                                                  
Č.j.  1/2012  (OV/335/2011-45)                                                                                                          Dubovice, 21. 6. 2012
 
V E Ř E J N Á     V Y H LÁ Š K A
 
OZNÁMENÍ
O VYDÁNÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1
 
Zastupitelstvo obce Dubovice jako věcně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
 
o z n a m u j e
 
v souladu s § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 
vydání opatření obecné povahy č. 1/2012 změny č. 3 územního plánu obce Dubovice,
 
 
které vydalo na svém řádném zasedání dne 24. 6. 2012 v souladu s ustanovením §  54 odst. 2  zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 171 a § 172 odst. 2 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
 
Opatření obecné povahy se týká všech vlastníků pozemků a staveb ve správním území obce Dubovice dotčených změnou č. 3 územního plánu obce Dubovice.
 
Opatření obecné povahy je zveřejněno v úplné podobě na internetových stránkách Městského úřadu Pelhřimov (www.mupe.cz – Úřední deska – Městský úřad – Opatření obecné povahy změny č. 3 ÚP obce Dubovice), na internetových stránkách Obce Dubovice (www.dubovice.cz) a v tištěné podobě u pořizovatele na MěÚ Pelhřimov odboru výstavby.
 
Textová a grafická část včetně dokladů je v souladu s § 165 odst.1 č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů uložena na MěÚ Pelhřimov odboru výstavby, Obecním úřadě Dubovice a Krajském úřadě Kraje Vysočina odboru územního plánování a stavebního řádu.
 
 
                      JUDr. Jaroslav Váňa v.r.
                                                                                                                                                           starosta
 
Toto oznámení o vydání opatření obecné povahy změny č. 3 ÚP obce Dubovice musí být vyvěšeno na úřední desce MěÚ Pelhřimov a OÚ Dubovice po dobu 15 dnů. Dále je toto oznámení umístěno na webových stránkách Města Pelhřimova (www.mupe.cz – Úřední deska – Městský úřad – Opatření obecné povahy změny č. 3 ÚP obce Dubovice), na internetových stránkách Obce Dubovice (www.dubovice.cz) a v tištěné podobě u pořizovatele na MěÚ Pelhřimov odboru výstavby.
 
Na úřední desce:
 
Vyvěšeno  dne : ……………………..                                        Sejmuto  dne : ……………………..
                           
                           ……………………..                                                                ……………………..      
                              razítko a podpis                                                                            razítko a podpis
 
V elektronické podobě:
 
Vyvěšeno  dne : ……………………..                                        Sejmuto  dne : ……………………..
                           
                           ……………………..                                                                ……………………..      
                              razítko a podpis                                                                            razítko a podpis