NAŘÍZENÍ č. 5/2017 o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov v obvodu Pelhřimov LHO I.

Město Pelhřimov NAŘÍZENÍ č. 5/2017 o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov v obvodu Pelhřimov LHO I. Rada města Pelhřimov se na své schůzi usnesla dne 24. 05. 2017 usnesla vydat na základě § 25 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen „lesní zákon“), v platném znění, v souladu s § 13 vyhlášky č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování, a v souladu s § 11 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, toto nařízení: Čl. I 1) Vyhlašuje se záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov (dále jen „LHO“) pro zařizovací obvod Pelhřimov LHO I., který zahrnuje tato katastrální území: Bělá u Horní Cerekve, Benátky u Houserovky, Branišov pod Křemešníkem, Ctiboř u Častrova, Častonín, Čejkov, Černov, Dehtáře, Dobrá Voda u Pelhřimova, Dubovice, Heřmaneč u Počátek, Hodějovice, Horní Cerekev, Horní Ves, Houserovka, Hříběcí, Chrástov u Horní Cerekve, Chválov u Pelhřimova, Chvojnov, Jankov u Pelhřimova, Janovice u Houserovky, Jelcovy Lhotky, Kojčice, Krasíkovice, Léskovec, Lešov, Mezná u Pelhřimova, Milotice, Myslotín, Nemojov, Nová Buková, Nový Rychnov, Olešná u Pelhřimova, Ondřejov u Pelhřimova, Onšovice u Dehtářů, Ostrovec u Houserovky, Pavlov u Rynárce, Pelhřimov, Plevnice, Pobistrýce, Polesí u Počátek, Proseč pod Křemešníkem, Putimov, Radětín, Radňov u Rynárce, Rohovka, Rynárec, Řemenov, Řeženčice, Sázava pod Křemešníkem, Sedliště u Častonína, Skrýšov u Pelhřimova, Služátky u Pelhřimova, Starý Pelhřimov, Strměchy, Střítež pod Křemešníkem, Svépravice, Těšenov, Turovka, Vadčice, Velký Rybník u Humpolce, Veselá u Častrova, Vlásenice u Pelhřimova, Vokov u Rynárce, Vratišov u Mezné, Vyskytná, Zachotín, Zajíčkov, Žirov. 2) Zpracování lesních hospodářských osnov zajišťuje Městský úřad Pelhřimov, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy lesů (dále jen „zadavatel“) příslušný dle § 48 odst. 2 písm. d) lesního zákona a vykonávající působnost obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Náklady na zpracování LHO hradí stát. 3) LHO budou zpracovány bezplatně pro všechny fyzické a právnické osoby, které jdou vlastníky lesů o výměře do 50 ha s výjimkou těch, kteří si zadali zpracování lesního hospodářského plánu. Platnost LHO pro výše uvedené území je stanovena na 10 let a to od 1.1.2019 do 31.12.2028. Čl. II 1) Vlastníci lesů na výše uvedeném území mají právo uplatnit u Městského úřadu Pelhřimov, odboru životního prostředí, písemně své záměry, připomínky a požadavky na zpracování lesních hospodářských osnov včetně záměru hospodářských opatření. Tyto záměry, připomínky a požadavky může na základě zmocnění vlastníka lesa podat i jeho odborný lesní hospodář. 2) Připomínky a požadavky na zpracování lesních hospodářských osnov mohou uplatnit také další právnické a fyzické osoby, jejichž práva, právem chráněné zájmy nebo povinnosti mohou být dotčeny. 3) Termín pro uplatnění těchto podnětů a požadavků se stanoví do 30. listopadu 2017. V uvedeném termínu oznámí vlastníci lesů případně též skutečnost, že pro své lesy zadali zpracování lesního hospodářského plánu. Čl. III 1) Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení a jeho účinnost končí dnem 31.12.2017. 2) Toto nařízení se zveřejňuje též na úředních deskách obecních úřadů příslušných pro katastrální území uvedená v čl. 1 odst. 1 tohoto nařízení. L.S. ....................................... ................................................ Ing. František Kučera v.r. starosta města Ladislav Med v.r. místostarosta města