Návrh změny územního plánu č. 3 obce Dubovice

  
NÁVRH ZADÁNÍ
 
ZMĚNY č. 3 územního plánu obce
 
 
DUBOVICE
 
 

 
Podle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, Vyhlášky č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a na základě požadavků dotčených orgánů do návrhu zadání
 
 
 
 
 
Vypracoval:    Ing. František Souček, MěÚ Pelhřimov odbor výstavby, oddělení územního plánu na žádost Obce Dubovice, IČO: 49056620, Dubovice 22, 393 01 Pelhřimov
 
 
 
Obsah:
1.      Textová část
2.      Výkresová část
- mapa využití řešeného území
 
 
 
 
Pelhřimov 4. dubna 2011
 
   Pro Obec Dubovice byl schválen Zastupitelstvem obce Dubovice územní plán obce dne 20.9.1998.
 
           Pořízení změny č. 3 schválilo Zastupitelstvo obce Dubovice na jednání konaném dne 13. 3. 2011. Obec Dubovice požádala dne 31. 3. 2011 Městský úřad Pelhřimov – odbor výstavby, oddělení územního plánu, Solní 1814, 393 01 Pelhřimov o provedení změny č. 3.
 
           Projektantem územního plánu (dále jen ÚP) obce Dubovice a změny č. 3 je Ing. arch. Václav Štěpán, ČKA 01 150 – Architektonický atelier ŠTĚPÁN, Žižkova12, České Budějovice, IČO: 102 76 661. Dosud byly projednány a schváleny dvě změny ÚP obce Dubovice.
 
Pořizovatelem změny, která se týká změny 1 plochy, je Městský úřad Pelhřimov – odbor výstavby, oddělení územního plánu, Solní 1814, 393 01 Pelhřimov na žádost Obce Dubovice, IČO: 49056620, Dubovice 22, 393 01 Pelhřimov.
 
 

a)   Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popř. z dalších územních vztahů

 
Z návrhu politiky územního rozvoje nevyplývají žádné konkrétní úkoly pro řešené území. Obec Dubovice neleží v širší návaznosti na žádnou rozvojovou osu a není součástí rozvojové ani specifické oblasti (schválenou dle Usnesení vlády České republiky ze dne 20. července 2009 č. 929 o Politice územního rozvoje České republiky 2008.).
Část řešeného území severně nad obcí je součástí koridoru vedení zvn 400 kV (Kočín – Mírovka), který je v PÚR ČR označen jako koridor E 7 v kapitole 6. „Koridory technické infrastruktury a souvisejících rozvojových záměrů“. Tento koridor bude respektován.
Změna č.4 je pro PÚR nepodstatná a v žádném případě ji neovlivní.
 
Kraj Vysočina má schváleny Zásady územního rozvoje (ZÚR) kraje Vysočina ze září 2008 a účinností od listopadu 2008. Obec Dubovice neleží ve specifické oblasti krajského významu ani na žádných rozvojových osách a není součástí rozvojové oblasti krajského významu.
V ZÚR jsou tyto jevy: trasa silnice I/19, trasa vzdušného vedení vvn 110 kV, územní rezerva trasy vzdušného vedení zvn 400 kV, trasa nadregionálního biokoridoru RBK 421, záplavové území, území leží v ochranném pásmu vodního zdroje III.stupně, trasa radioreléového paprsku.
 
Změna č. 3 ÚP obce Dubovice není v rozporu s tímto dokumentem a ZÚR nebudou změnou dotčeny.
 
 

b)   Požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů

           
V území Obce Dubovice jsou zpracovány a schváleny ÚAP pro ORP Pelhřimov z roku 2008 včetně aktualizace z roku 2010.
Pro řešené území Obce Dubovice (k.ú. Dubovice) se jedná o tyto jevy: 1-zastavěné území, 2-plochy výroby, 3-plochy občanského vybavení, 14-architektonicky cenná stavba, soubor, 15-významná stavební dominanta,17-krajinný ráz, 18-místo krajinného rázu a jeho charakteristika, 20- významný vyhlídkový bod, 21-územní systém ekologické stability, 39-lesy hospodářské, 40-vzdálenost 50 m od kraje lesa, 41-bonitovaná půdně ekologická jednotka, 42-hranice biochor, 43-investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti,44-vodní zdroj povrchové, podzemní vody včetně ochranného pásma, 46-zranitelná oblast, 47-vodní útvar povrchových, podzemních vod, 48-vodní nádrž, 49-povodí vodního toku, rozvodnice,50-záplavové území, 51-aktivní zóna záplavového území,67-technologický objekt zásobování vodou včetně ochranného pásma, 68- vodovodní síť včetně ochranného pásma, 69-technologický objekt odvádění a čištění odpadních vod včetně ochranného pásma, 70-síť kanalizačních stok včetně ochranného pásma, 72-elektrická stanice včetně ochranného pásma, 73-nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy včetně ochranného pásma, 75-vedení plynovodu vč. ochranného pásma,82-komunikační vedení včetně ochranného pásma,90-silnice I. třídy včetně ochranného pásma, 92-silnice III. třídy včetně ochranného pásma, 93-místní a účelové komunikace,102-letiště včetně ochranných pásem, 106-cyklostezka, cyklotrasa, hipostezka a turistická stezka, 111-objekt požární ochrany, 114- jiná ochranná pásma, 115-ostatní veřejná infrastruktura, 116-počet bytů dokončených k 31.12. každého roku, 117-zastavitelná plocha, 118- jiné záměry
 
 
Jinak se na řešených plochách (pozemcích) nevyskytují žádné požadavky.
 

c)   Požadavky na rozvoj území obce

 
Obec Dubovice patří do dřívějšího okresu Pelhřimov a náleží pod Kraj Vysočina ležící cca 4 km západně od Pelhřimova. Dubovice byly v letech 1973-1993 součástí Pelhřimova, dnes se jedná o samostatnou obec s vlastním obecním úřadem. Součástí Dubovic je chatová oblast která se nachází směrem na Vlásenici. Spojení do obce Dubovice je zajištěno městskou linkou 4× denně.
První zmínku o obci nalezneme v historických pramenech v roce 1379. Obec leží v průměrné výšce 556 metrů nad mořem. První zmínku o obci nalezneme v historických pramenech v roce 1379. Celková katastrální plocha obce je 304 ha, z toho orná půda zabírá 48 %. Pětina katastru obce je osázena lesním porostem. Menší část plochy obce zabírají také louky (méně než jednu třetinu).
Přes území města vede trasa silnice I/19.
 
Pozemky dotčené změnou se nachází v k.ú. Dubovice.
 
Žadatelem o změnu č. 3 je Obce Dubovice, IČO: 49056620, Dubovice 22, 393 01 Pelhřimov.
 
V návrhu změny č. 3 územního plánu obce Dubovice budou řešeny zejména tyto oblasti: 

  • budou vymezeny nové plochy dopravy (dopravní infrastruktura) v katastrálním území Dubovice;
  • budou stanoveny závazné regulativy pro funkční využití nových ploch dopravy;
  • řešení bude obsahovat zásady ochrany všech složek životního prostředí, včetně územního systému ekologické stability. Důsledně bude chráněno kvalitní krajinné prostředí celého řešeného území;
  • názvy pro využití ploch bude použito z platného ÚP obce Dubovice;
  • bude provedena aktualizace ÚP obce Dubovice.

 
Záměrem žadatele (o změnu požádala Obec Dubovice, ale vlastníkem pozemků je Pozemkový fond ČR) je vznik ploch dopravy – místní příp. účelové komunikace a jejich zařazení do veřejně prospěšných staveb.
Obec Dubovice má možnost získat od vlastníka pozemků tj. Pozemkového fondu ČR do vlastnictví (bezplatným převodem) pozemky sloužící převážně jako účelové komunikace. Tento převod lze ovšem uskutečnit pouze tak, že pozemky budou součástí územního plánu obce a zařazeny do veřejně prospěšných staveb. Po jejich převodu má obec možnost pomocí pasportu místních komunikací provést jejich kategorizaci (místní, účelové) a provádět jejich údržbu.
 
V případě vzniku nové plochy dopravy není porušen § 55 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů – pozemky budou sloužit široké veřejnosti k užívání jako dopravní infrastruktura (přístupové komunikace na jednotlivé pozemky) a jsou vedeny (kromě dvou) dle LV jako ostatní plocha – ostatní komunikace (dva vedeny jako orná půda).
 
 
 

d)   Požadavky na plošné a prostorové uspořádání území (urbanistickou koncepci a koncepci uspořádání krajiny)

 
Požadavek na plošné uspořádání území spočívá ve změně funkčního využití pozemku pozemkové parcely KN – viz níže tabulka v k.ú Dubovice dle LV vedeny – viz tabulka. Tyto pozemky byl dosud součást pozemkové mapy – pozemky PK a po digitalizaci katastrálního území se z nich staly pozemky KN. Některé pozemky jsou z části v platném ÚP obce Dubovice vedeny jako komunikace, většina z nich jsou ovšem plochy zemědělské (orná půda) – v původních mapách pozemků KN byly součástí zcelených lánů.
 
Nová plocha bude vedena jako plochy dopravy (místní, účelové komunikace) – návrh.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabulka dotčených pozemků
 

Číslo pozemku

Výměra (m2)

Druh pozemku

Způsob využití

Poznámka

405/4

291

Orná půda

 

Příkop vedle komunikace
BPEJ 72911

62

51

Zastavěná plocha a nádvoří

 

Součást komunikace na pozemku č. 919

905

2912

Ostatní plocha

Ostatní komunikace

 

906/2

1385

Ostatní plocha

Ostatní komunikace

 

907

899

Ostatní plocha

Ostatní komunikace

 

908

2918

Ostatní plocha

Ostatní komunikace

 

909

706

Orná půda

 

Používáno jako přístup k navazujícím pozemkům
BPEJ 72911 690 m2
BPEJ 76701   16 m2

910

4425

Ostatní plocha

Ostatní komunikace

 

911

3062

Ostatní plocha

Ostatní komunikace

 

913/1

152

Ostatní plocha

Ostatní komunikace

 

913/2

215

Ostatní plocha

Ostatní komunikace

 

915

223

Ostatní plocha

Ostatní komunikace

 

916/1

1943

Ostatní plocha

Ostatní komunikace

 

916/4

10

Ostatní plocha

Ostatní komunikace

 

918

349

Ostatní plocha

Ostatní komunikace

 

919

4615

Ostatní plocha

Ostatní komunikace

 

920

2839

Ostatní plocha

Ostatní komunikace

 

922

1349

Ostatní plocha

Ostatní komunikace

 

923

1097

Ostatní plocha

Ostatní komunikace

 

 
Navržené pozemky budou využity uceleně, změna se jen minimálně dotkne pozemků náležejících do zemědělského půdního fondu.
Z hlediska zásahu do krajiny nedojde k žádnému zásahu, v místě se nenachází žádné významné prvky a výsadba.
 
 
 

e)   Požadavky na řešení veřejné infrastruktury

           
Pozemky tvořící nové plochy dopravy bude tvořit dopravní infrastrukturu obce Dubovice a sloužit jako přístupové komunikace na pozemky. Všechny pozemky plochy dopravy navazují na stávající síť místních nebo účelových komunikace obce.
Řešení jiné infrastruktury není požadováno
 
 
 

f)   Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území

           
Z hlediska historických a kulturních hodnot: nemovité kulturní památky se v řešených územích změny č. 3 nenacházejí. V řešeném území změny č. 3 nejsou vymezena velkoplošná památkově chráněná území ani jejich ochranná pásma.
            Z hlediska urbanistických hodnot – jedná se dopravní infrastrukturu.
Z hlediska přírodních podmínek řešené území změny č. 3 nezasahuje do chráněných území přírody ani vymezených prvků ÚSES.
 
 
 
 
 

g)   Požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšné opatření a asanace

 
V rámci změny č. 3 nejsou vzneseny požadavky na asanaci území.
Veřejně prospěšné stavby (dále VPS) – ve změně č. 3 ÚP obce Dubovice budou všechny pozemky určené pro plochy dopravy (dopravní infrastruktura – účelové, místní komunikace) zařazeny jako veřejně prospěšné stavby.
 
 

h)   Požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů

 
Návrh změny č. 3 bude plně respektovat vojenská účelová zařízení včetně jejich ochranných pásem a prostorů a to z hlediska územních zájmů vojenské správy. V řešeném území platí „Novelizovaný generální souhlas vojenské správy“, který je nutno respektovat.
Z hlediska ochrany zdraví jsou plochy pro území obytné – městské – individuální a území sportu a rekreace bez nároků.
Požadavky civilní ochrany budou řešeny v souladu s právními předpisy o integrovaném záchranném systému.
V rámci řešeného území změny č. 3 se nenacházejí žádné ložiskové objekty.
V řešeném území změny č. 3 se nenacházejí dle registru Geofondu poddolovaná území ani území náchylná k sesuvům.
K.ú. Dubovice leží ve zranitelné oblasti.
Změna č. 3 se dotkne pozemků náležejících do zemědělského půdního fondu – BPEJ 72911 – 981 m2              a BPEJ 76701 – 16 m2. Pozemky zařazené do ploch změny č. 3 budou sloužit jako přístupové komunikace (dopravní infrastruktura) k obhospodařovaným pozemkům. Zábor pozemků v I. třídě ochrany bude zdůvodněn v textové části změny č. 3.
Poblíž pozemků zařazených do ploch změny č. 3 jsou hlavní řady kanalizace a vody, trasa telekomunikačního vedení, trasa vedení plynu – tyto inženýrské sítě vedou v blízkosti řešené plochy (poblíž pozemků).
Některé pozemky plochy změny č. 3 leží v OP silnice I. a III.třídy, nové plochy nijak neovlivní provoz na těchto silnicích – jednak se jedná rovněž o plochy dopravy, pozemky plochy změny přímo navazují na uvedené komunikace, nebudou vznikat žádné nové sjezdy – poblíž uvedených silnic jsou tyto pozemky jejich součástí. V tomto případě se jedná pouze o převod pozemků z vlastnictví státu do vlastnictví obce a jejich zařazení do veřejně prospěšných staveb.
 
 
 

i)   Požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území  

           
Nejsou identifikovány žádné střety zájmů a problémy v území.
 
 
 

j)   Požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby s ohledem na obnovu a rozvoj sídelní struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo rozvojové ose

 
Obec Dubovice má schválený ÚP obce (řeší pouze obec a část okolí, dále je zpracován výkres širších vztahů, který jednotlivé plochy rovněž chraktaerizuje), který řeší převážně plochy pro bydlení, veřejného vybavení, plochy výroby, plochy pro zemědělské hospodaření, dopravní.
Vznik nových ploch je dán požadavkem Obce Dubovice na jejich budoucí využití jako dopravní infrastruktury.
Část pozemků plochy změny č. 3 se nachází v zastavěném území, část mimo. Pozemky plochy změny budou sloužit jako dopravní plochy pro přístup k pozemkům (tento požadavek vznikl po digitální úpravě řešeného k.ú., kdy mapa pozemkového katastru byla digitalizovaná do mapy pozemků KN a Obec chce zajistit přístup k navazujícím pozemkům po pozemcích ve vlastnictví Obce. Zde je možnost převodu řešených pozemků z vlastnictví státu do vlastnictví obce. Některé pozemky již dnes slouží jako účelové komunikace.
 
Obec Dubovice neleží v širší návaznosti na žádnou rozvojovou osu a není součástí rozvojové ani specifické oblasti (schválenou dle Usnesení vlády České republiky ze dne 20. července 2009 č. 929 o Politice územního rozvoje České republiky 2008.).
Část řešeného území severně nad obcí je součástí koridoru vedení zvn 400 kV (Kočín – Mírovka), který je v PÚR ČR označen jako koridor E 7 v kapitole 6. „Koridory technické infrastruktury a souvisejících rozvojových záměrů“. Tento koridor bude respektován.
Změna č. 3 je pro PÚR nepodstatná a v žádném případě ji neovlivní.
 
Obec Dubovice neleží ve specifické oblasti krajského významu ani na žádných rozvojových osách a není součástí rozvojové oblasti krajského významu.
 
 

k)   Požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich využití územní studií

 
Tento požadavek není uplatněn.
 
 

l)   Požadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro rozhodování o změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem

           
Tyto požadavky nejsou uplatněny.
 
 

m) Požadavky na vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, pokud dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí nebo pokud nevyloučil významný vliv na evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast

           
Teprve dotčený orgán z hlediska zákona o posuzování vlivů ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatní či neuplatní požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů na ŽP.
Teprve dotčený orgán z hlediska ochrany přírody a krajiny ve svém stanovisku k návrhu zadání vyloučí či nevyloučí významný vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast.
Nová plocha změny č. 3 ÚP obce Dubovice se nenachází v žádném zvláště chráněném území, ptačí oblasti ani evropsky významné lokalitě a ani v oblasti ÚSES. Změnou nebudou narušeny ani návrhové plochy veřejné zeleně.
Z uvedených skutečností lze předpokládat, že uvedená změna č. 3 by neměla mít negativní vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast resp. ochranu přírody a krajiny. Nová plocha je z části v zastavěném území a z části se jedná o změnu funkčního využití plochy dle platného ÚP, není narušen ÚSES, neleží v evropsky významné lokalitě nebo ptačí oblasti, jedná se o plochy pro zemědělské účely. Plochy jsou navrženy uceleně bez neobdělávatelných pozemků a jedná se o dopravní infrastrukturu. Z těchto důvodů se pořizovatel domnívá, že není nutno stanovit požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů na ŽP, resp. že lze vyloučit významný vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast.
 
 

n) Případný požadavek na zpracování konceptu, včetně požadavků na zpracování variant

 
            V rámci návrhu zadání není požadováno zpracování konceptu.
 
 

o)    Požadavky na uspořádání obsahu konceptu, včetně požadavků na zpracování variant, obsahu jejich odůvodnění s ohledem na charakter území a problémy k řešení včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení

 
V rámci návrhu zadání není požadováno zpracování konceptu.
 
 

Změna ÚP obce Dubovice  č. 3 bude obsahovat textovou a grafickou část a odůvodnění

 
I. Obsah ÚP
 
1.      Textová část ÚP obsahuje
a)      Vymezení zastavěného území;
b)      Koncepci rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot;
c)      Urbanistickou koncepci, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně;
d)      Koncepci veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umisťování;
e)      Koncepci uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, ÚSES, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi;
f)       Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, popř.podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (např. výškové regulace zástavby, intenzity využití pozemků v plochách);
g)      Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajištění obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit;
h)      Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo;
i)        Údaje o počtu listů ÚP a počtu výkresů k němu připojené grafické části;
 
 
Pokud je tu účelné, textová část dále obsahuje:
a)      vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek pro jejich prověření;
b)      vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování, a dále stanovení lhůty pro pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti;
c)      vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání RP podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití a zadání RP v rozsahu dle přílohy č. 9;
d)      stanovení pořadí změn v území (etapizaci);
e)      vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt;
f)       vymezení staveb nezpůsobilých pro zkrácené stavební řízení podle § 117 odst. 1 stavebního zákona.
 
 
2.      Grafická část
a)      Hlavní výkres obsahující urbanistickou koncepci, zejména vymezení ploch s rozdílným využitím, dále koncepci uspořádání krajiny včetně ploch s navrženou změnou využití, koncepci veřejné infrastruktury, vymezení zastavěného území, zastavitelných ploch a ploch přestavby, ploch a koridorů pro veřejně prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná opatření a pro územní rezervy; v případě potřeby lze urbanistickou koncepci, koncepci uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury zpracovat v samostatných výkresech;
b)      Výkres VPS, opatření a asanací;
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. Obsah odůvodnění ÚP
Textová část odůvodnění ÚP obsahuje, kromě náležitostí vyplývajících ze správního řádu a náležitostí uvedených v § 53 odst. 4 a 5 stavebního zákona, zejména
a)      Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem;
b)      Údaje o splnění zadání, v případě zpracování konceptu též údaje o splnění pokynů pro zpracování návrhu;
c)      Komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty, včetně vyhodnocení přepokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území;
d)      Informaci o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území spolu s informací, zda a jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí, popř. zdůvodnění, proč toto stanovisko nebo jeho část nebylo respektováno;
e)      Vyhodnocení přepokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa.
 
Grafická část odůvodnění ÚP obsahuje zejména
a)      Výkres předpokládaného záboru půdního fondu.
b)      Výkres širších vtahů, dokumentující vazby na území sousedních obcí, popř. krajů a států;