Finanční úřad pro Kraj Vysočina - Věřejná vyhláška - DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2020.

   
 
 Finanční úřad pro Kraj Vysočina
 Tolstého 2 dne
 586 01 JIHLAVA
 Čj.: 741969/20/2900-11460-712505
 
 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
 Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona
 č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že
 ode dne 27.04.2020 do dne 27.05.2020
 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Kraj Vysočina
 v úředních hodinách (případně změny úředních hodin jsou
 zveřejněny na internetových stránkách Finanční správy České republiky
 http://www.financnisprava.cz)
 pondělí od 8:00 do 17:00 hodin
 středa od 8:00 do 17:00 hodin
 
 po telefonické domluvě zpřístupněn k nahlédnutí
 
 hromadný předpisný seznam čj. 741715/20/2900-11460-712505,
 jímž se uvedeným daňovým subjektům nepřihlášeným k platbě daně
 z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci
 nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně
 DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2020.
 Za den doručení hromadného předpisného seznamu se považuje třicátý
 den po jeho zpřístupnění (§ 50 odst. 2 daňového řádu), tj. ode dne, kdy
 bylo možné se s ním poprvé seznámit.
 Seznam všech územních pracovišť finančních úřadů je uveden v příloze
 č. 1 pokynu Generálního finančního ředitelství č. GFŘ-D-41, o umístění
 spisu nebo jeho příslušné části na finančních úřadech a na územních
 pracovištích finančních úřadů, zveřejněném ve Finančním zpravodaji
 č. 7/2019 a na internetových stránkách Finanční správy České republiky
 http://www.financnisprava.cz.
 L.S. Ing. Hana Krejčová
 ředitelka finančního úřadu