Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 11. ledna 2015

Program:
1) Určení zapisovatele a ověřovatele
2) Záměr dalšího využití budovy OÚ pro školku a školu
3) Stavební úpravy půdního prostoru budovy OÚ
4) Vyhláška o systému nakládání s odpadem na území obce
5) Smlouva o svozu odpadů
6) Platba za odvoz odpadu na rok 2015
7) Oprava silnic
8) Návrh rozpočtu na rok 2015
9) Ministerstvo ŽP – informace ke koncepci „Národní plán Labe“
10) Zpráva o činnosti kontrolního výboru
11) Příjmy a výdaje
Příští zasedání ZO obce Dubovice se uskuteční dne 8.2.2015 v 18.00 v hasičárně v Dubovicích.