Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 17.5.2015

 
 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 17.5.2015 v 18.00
Přítomní členové zastupitelstva obce: JUDr. Jaroslav Váňa, Josef Hůďa, Marie Hunalová, Mgr. Štěpán
Váňa, Ing. Miloslav Váňa, Pavel Rataj, Radek Höfer
Omluveni:
Hosté: Jana Höferová, Pavel Váňa, Pavel Höfer, Lenka Hunalová
Zasedání Zastupitelstva obce Dubovice bylo zahájeno starostou obce JUDr. Jaroslavem Váňou, ten
konstatoval, že je přítomno 7 členů zastupitelstva obce, a je tedy usnášeníschopné.
Zastupitelstvo obce jednomyslně schválilo program zasedání :
Program:
1) Určení zapisovatele a ověřovatele
2) Další provoz a využití budovy OÚ pro školku, přefakturace elektřiny
3) Likvidace biologického odpadu
4) Opravy silnic a cest
5) Hospodaření v obecních lesích
6) Převod cest do vlastnictví obce
7) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
8) Žádost o pronájem pozemku
9) Oprava oplocení hřiště
10) Různé
11) Příjmy a výdaje