Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konané dne 8.2.2015

 Program:
 
1) Určení zapisovatele a ověřovatele
2) Záměr dalšího využití budovy OÚ pro školku a školu
3) Likvidace biologického odpadu
4) Oprava silnic
5) Rozpočet na rok 2015
6) Inventarizace majetku obce k 31.12.2014
7) Závěr zjišťovacího řízení MŽP záměru přeložky vedení 110 kV Dubovice
8) Žádost o umístění včelína
9) Územní řízení o umístění stavby vrtu
10) Různé
11) Příjmy a výdaje
 
Příští zasedání ZO obce Dubovice se uskuteční dne 15.3.2015 v 18.00 v hasičárně v Dubovicích.