Vyhláška Finančního úřadu k dani z nemovitosti 2014

Finanční úřad pro Kraj Vysočina V Jihlavě
Tolstého 2 dne
586 01 JIHLAVA
Čj.: 889090/14/2900-14400-304013
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona
č. 280/2009 Sb., daňový řád ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že
ode dne 30.04.2014 do dne 02.06.2014
je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Kraj Vysočina
ve dnech pondělí od 8.00 do 17.00 hodin
úterý od 8.00 do 13.30 hodin
středa od 8.00 do 17.00 hodin
čtvrtek od 8.00 do 13.30 hodin
pátek od 8.00 do 13.30 hodin
zpřístupněn k nahlédnutí
hromadný předpisný seznam čj. 888981/14/2900-14400-304013,
jímž se uvedeným daňovým subjektům stanovuje za nemovité věci
nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně
DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2014.
Seznam všech územních pracovišť finančních úřadů je uveden v příloze
č. 1 pokynu Generálního finančního ředitelství č. GFŘ-D-12, o finančních
úřadech, jejich územních pracovištích a o umístění spisu nebo jeho
příslušné části, zveřejněném ve Finančním zpravodaji č. 8/2012 a na
internetových stránkách Finanční správy http://cds.mfcr.cz .
L.S. Ing. Oldřich Vydrář
ředitel Finančního úřadu pro Kraj Vysočina