Veřejná vyhláška o změně územního plánu č. 4 Obec Dubovice

dokumenty vztahující se ke změně územního plánu č. 4 v obci Dubovice:
vyhláška
doplňující dokument
 
 
Městský úřad Pelhřimov odbor výstavby
Pražská 2460
393 01 PELHŘIMOV
VÁŠ DOPIS ZN./ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/TELEFON PELHŘIMOV
OV/1158/2013-4 Souček/565 351 468 29. ledna 2014
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
Městský úřad Pelhřimov, odbor výstavby
jako pořizovatel územního plánu obce D u b o v i c e
a jako pořizovatel změny č. 4 územního plánu obce D u b o v i c e, na žádost Obce Dubovice
ve smyslu § 55 odst. 1 a následně § 47 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále
jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a novel a ve znění Vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění
pozdějších předpisů
o z n a m u j e
projednávání návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu obce
D u b o v i c e + Pokynů pro zpracování změny č. 4 územního plánu obce
D u b o v i c e a jejich vystavení k veřejnému nahlédnutí.
Zastupitelstvo obce Dubovice na svém jednání dne 30. 6. 2013 a 5. 1. 2014 schválilo pořízení změny č. 4
ÚPO Dubovice (katastrální území Dubovice).
Dne 15. 10. 2013 požádala Obec Dubovice, IČ: 49056620, Dubovice 22, 393 01 Pelhřimov (žádost
doplněna následně 7. 1. 2014) MěÚ Pelhřimov odbor výstavby, Pražská 2460, Pelhřimov o pořízení změny č. 4
ÚPO Dubovice.
Návrh Zprávy o uplatňování ÚPO Dubovice + Pokynů pro zpracování změny č. 4 ÚPO Dubovice byl
zpracován v rozsahu zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a novel a dle § 15 a
přílohy č. 6 Vyhlášky č. 500/2006Sb., ve znění pozdějších předpisů, Vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných
požadavcích na využívání území a v souladu se schválením Zastupitelstva obce Dubovice.
Návrh Zprávy o uplatňování + Pokynů pro zpracování změny č. 4 je k veřejnému nahlédnutí na MěÚ
Pelhřimov odboru výstavby, Pražská 2460, Pelhřimov v úředních dnech a v dalších dnech po dohodě na tel.
565351468 (František Souček) a na OÚ Dubovice (u starosty obce JUDr. Jaroslav Váňa). Dále je text návrhu
Zprávy o uplatňování + Pokynů pro zpracování změny č. 4 na internetových stránkách Města Pelhřimova
(www.mupe.cz - úřední deska - Město Pelhřimov – Doručování - Zpráva o uplatňování ÚPO Dubovice a Pokyny
pro zpracování změny č. 4) a Obce Dubovice (www.dubovice.cz)
Do 30 dnů od obdržení návrhu Zprávy o uplatňování + Pokynů pro zpracování změny č. 4 mohou dotčené
orgány a krajský úřad, jako nadřízený orgán uplatnit u pořizovatele vyjádření, ve kterém uvedou požadavky na
obsah Zprávy + Pokynů vyplývající z právních předpisů a územně plánovacích podkladů. V téže lhůtě (tj. 30 dnů
od obdržení návrhu zprávy) uplatní krajský úřad jako příslušný úřad u pořizovatele stanovisko. Nejpozději 7
dnů před uplynutím uvedené lhůty (tj. 30 dnů od obdržení návrhu Zprávy + Pokynů) doručí příslušný orgán
ochrany přírody pořizovateli a příslušnému úřadu stanovisko dle § 45i zákona o ochraně krajiny a přírody.
Každý může své písemné připomínky k návrhu Zprávy + Pokynů uplatnit u pořizovatele Zprávy + Pokynů do 15
dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky.
Sousední obce mohou uplatnit k návrhu Zprávy + Pokynů své podněty u pořizovatele Zprávy + Pokynů do 30 dnů
po obdržení návrhu Zprávy + Pokynů.
K připomínkám, vyjádřením a podnětům uplatněným po uvedených lhůtách se nepřihlíží (dle § 47 odst. 5 zákona č.
183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a novel).
Ing. František Souček
vedoucí oddělení územního plánu
Toto oznámení o projednání návrhu Zprávy o uplatňování ÚPO Dubovice + Pokynů pro zpracování změny č. 4
ÚPO Dubovice musí být vyvěšeno na úřední desce MěÚ Pelhřimov a OÚ Dubovice po dobu nejméně 30 dnů.
Dále je návrh Zprávy o uplatňování + Pokynů pro zpracování změny č. 4 umístěn na internetových stránkách
Města Pelhřimova (www.mupe.cz – úřední deska – Město Pelhřimov – Doručování – Zpráva o uplatňování ÚPO
Dubovice + Pokyny pro zpracování změny č. 4 ÚPO Dubovice) a na webových stránkách Obce Dubovice
(www.dubovice.cz)
Na úřední desce:
Vyvěšeno dne : …………………….. Sejmuto dne : ……………………..
…………………….. ……………………..
razítko a podpis razítko a podpis
V elektronické podobě:
Vyvěšeno dne : …………………….. Sejmuto dne : ……………………..
…………………….. ……………………..
razítko a podpis razítko a podpis
Doporučeně na doručenku – dotčené orgány:
Ministerstvo dopravy ČR, odbor pozemních komunikací a územního plánu, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12,
P.O. Box 9, 110 15 Praha 1
Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1
Ministerstvo životního prostředí ČR, Vršovická 65, 100 00 Praha 10
Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VII, Mezírka 1, 602 00 Brno 2
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11, Praha - Žižkov, 130 00 Praha
ČR - Ministerstvo obrany - Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice, Teplého 1899, 530 02 Pardubice 2
ČR - Státní energetická inspekce, Územní inspektorát pro Jihomoravský kraj, Opuštěná 227/4, 602 00 Brno 2
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor dopravy a SH, Žižkova 57, 587 33 Jihlava
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu, Žižkova 57, 587 33 Jihlava
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor ŽP a zemědělství, Žižkova 57, 587 33 Jihlava
Krajská veterinární správa pro Kraj Vysočina, pracoviště v Pelhřimově, Hodějovická 2159, 393 01 Pelhřimov
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina, ÚP Pelhřimov, Pražská 1739, 393 01 Pelhřimov
Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina, ÚO Pelhřimov, Požárnická 1240, 393 01 Pelhřimov
Městský úřad Pelhřimov, investiční odbor - úsek památek, Masarykovo náměstí 1, 393 01 Pelhřimov
Městský úřad Pelhřimov, odbor dopravy, Pražská 2460, 393 01 Pelhřimov
Městský úřad Pelhřimov, odbor ŽP, Pražská 2460, 393 01 Pelhřimov
Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina, Tř. 1. máje 858/6, P.O.BOX 16, 460 01 Liberec
Úřad pro civilní letectví ČR, letiště Ruzyně, 160 08 Praha 6
Policie ČR - Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina, Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava
Doporučeně na doručenku – dotčené obce:
Obec Dubovice, Dubovice 22, 393 01 Pelhřimov
Doporučeně na doručenku – sousední obce:
Město Pelhřimov zast. hospodářským odborem, Masarykovo náměstí 1, 393 01 Pelhřimov
Městys Nová Cerekev, Nová Cerekev 276, 394 15 Nová Cerekev
Doporučeně na doručenku – projektant:
Architektonický atelier Štěpán, Žižkova 12, 370 01 České Budějovice 1
Na vědomí - oprávněný investor:
E.ON Česká republika, s.r.o., regionální správa Jindřichův Hradec, Pražská 290, 377 17 Jindřichův Hradec
E.ON Česká republika, s.r.o., Rozvoj VVN, VN, NN ČB, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice
E.ON Česká republika, s.r.o., správa sítě plynu, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Myslotínská 1887, 393 01 Pelhřimov
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina, DI, Pražská 1738, 393 01 Pelhřimov
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Jana Babáka 2733/11, 662 90 Brno
ČEPS a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10
Podatelna:
Městský úřad Pelhřimov
Pražská 2460, 393 01 Pelhřimov
www. mupe. cz E-mail:
soucek@mupe.cz