Oznámení o místě konání voleb

 O Z N Á M E N Í
o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky
Starosta obce Dubovice podle § 15 odst.1 písm.a)zákona
č.247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České repubkliky
o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů
o z n a m u j e:
1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se
uskuteční:
v pátek dne 25.října 2013 od 14.00 do 22.00 hodin
a v sobotu dne 26.října 2013 od 8.00 do 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost
v budově Hasičské zbrojnice v obci Dubovice čp.16 pro voliče
přihlášené k trvalému pobytu v obci Dubovice.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji

totožnost a státní občanství České republiky (platným
cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky)
nebo platným občanským průkazem České republiky. Neprokáže-li
volič uvedené skutečnosti stanovenými doklady nebude mu
hlasování umožněno.
4. Voliči budou dodány nejpozději 1 den přede dnem konání voleb
hlasovací lístky. V den voleb může volič obdržet hlasovací
lístky i ve volební místnosti.
5. Voliči nebude umožněno hlasování, pokud nevstoupí do prostoru
určeného pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky.
 
V Dubovicích dne 9.9.2013
 
JUDr.Jaroslav Váňa
starosta obce DUBOVICE