Oznámení o místě a konání II. kola prezidentských voleb

O Z N Á M E N Í
o době a místě konání volby prezidenta České republiky II. kolo
 
Starosta obce Dubovice podle § 34 odst.1 písm.b)zákona
č.275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně
některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky)
oznamuje:
1. Volba prezidenta České republiky – II.kolo se uskuteční:
v pátek dne 25. ledna 2013 od 14.00 do 22.00 hodin
a v sobotu dne 26.ledna 2013 od 8.00 do 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost
v budově Hasičské zbrojnice v obci Dubovice čp.16 pro voliče
přihlášené k trvalému pobytu v obci Dubovice.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji
totožnost a státní občanství České republiky (platným
cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky)
nebo platným občanským průkazem České republiky. Neprokáže-li
volič uvedené skutečnosti stanovenými doklady nebude mu
hlasování umožněno.
4. Hlasovací lístky pro II. kolo volby prezidenta České republiky
obdrží volič ve volební místnosti.
5. Voliči nebude umožněno hlasování, pokud nevstoupí do prostoru
určeného pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky.
 
V Dubovicích dne 17.1.2013
JUDr.Jaroslav Váňa
starosta obce DUBOVICE