Dokumenty k volbám do zastupitelstva 2014

Vážení spoluobčané,
 
Ve dnech 10. a 11. října 2014 proběhnou volby do zastupitelstev obcí. V této 
 
souvislosti bychom chtěli informovat o možnosti kandidovat v těchto volbách. Dle zákona 
 
o volbách do zastupitelstev obcí (491/2001Sb.), je nutné nejpozději do 5. srpna 2014 do 
 
16.00 hodin podat kandidátní listiny registračnímu úřadu (MěÚ Pelhřimov). Podrobnější 
 
informace můžete získat na internetových stránkách obce Dubovice, nebo Krajského úřadu 
 
(Titulní stránka > Servis pro obce > Metodická pomoc obcím > Volby > Volby do zastupitelstev obcí 
 
2014)
 
ZO Obce Dubovice
 
Kdo může podávat kandidátní listiny ve volbách do zastupitelstev obcí 
 
- registrované politické strany a politická hnutí, jejichž činnost nebyla pozastavena, a jejich koalice
 
- nezávislí kandidáti
 
- sdružení nezávislých kandidátů 
 
- sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů
 
 
 
Kdy a kde se podávají kandidátní listiny 
 
- nejpozději do 16.00 hodin 66 dnů přede dnem voleb registračnímu úřadu - 5.8.2014, kterým je :
 
 - obecní úřad v obcích, kde jsou zřízeny alespoň 2 odbory
 
 - pro ostatní obce je registračním úřadem pověřený obecní úřad
 
- tvoří-li volební stranu nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů, připojí ke kandidátní listině 
 
petici podepsanou voliči podporujícími její kandidaturu. Záhlaví petice a každá její další strana musí
 
obsahovat :
 
 název volební strany
 
 název zastupitelstva obce, do kterého volební strana kandiduje
 
 rok konání voleb
 
 vedle podpisu voliče musí být uvedeno jeho jméno, příjmení, datum narození a místo, kde je 
 
přihlášen k trvalému pobytu, jinak tento hlas pro podporu volební strany nelze započítat. 
 
Nezapočítávají se také podpisy kandidátů samých.
 
Potřebný počet podpisů voličů je stanoven v příloze k zákonu; číslo vypočtené podle přílohy se zaokrouhluje na 
 
celé číslo směrem nahoru.
 
Počty podpisů na peticích podle § 21 odst. 4 zákona 
 
Obec, městská část, městský obvod, Potřebné počty podpisů voličů zapsaných
 
popřípadě volební obvod v seznamech 
 
 pro nezávislé kandidáty pro sdružení nezávislých kandidátů 
 
 
 
z počtu obyvatel obce, městské části, městského obvodu, popřípadě volebního obvodu
 
do 500 obyvatel 5 % 7 %
 
nad 500 do 3000 obyvatel 4 %, nejméně 25 7 %
 
nad 3000 do 10 000 obyvatel 3 %, nejméně 120 7 %
 
nad 10 000 do 50 000 obyvatel 2 %, nejméně 600 7 %
 
nad 50 000 do 150 000 obyvatel 1 %, nejméně 1000 7 %
 
nad 150 000 obyvatel 0,5 %, nejméně 1500 7 %
 
Potřebný počet podpisů na peticích uveřejní registrační úřad na úřední desce nejpozději 85 dnů –
 
17.7.2014 - přede dnem voleb.
 
Pověřený obecní úřad zveřejní na úřední desce, popřípadě způsobem v místě obvyklým
 
nejpozději 85 dnů přede dnem voleb :
 
 seznam obecních úřadů v obcích, kde jsou zřízeny alespoň 2 odbory, kterým se podávají kandidátní 
 
listiny přímo , a 
 
 seznam obcí, ze kterých se kandidátní listiny podávají příslušnému pověřenému obecnímu úřadu 
 
Náležitosti kandidátní listiny :
 
 název zastupitelstva obce
 
 označení volebního obvodu, jsou-li volební obvody vytvořeny
 
 název volební strany a označení, o jaký typ volební strany jde, s uvedením názvu politických stran a 
 
politických hnutí
 
 jména a příjmení kandidátů, jejich věk (ke dni podání kandidátní listiny)
 
 povolání kandidátů
 
 část obce, nečlení-li se obec na části, obec, kde jsou kandidáti přihlášeni k trvalému pobytu (ne 
 
úplnou adresu, pouze obec nebo část obce)
 
 název politické strany nebo politického hnutí, jehož jsou členy, nebo údaj, že nejsou členy žádné 
 
politické strany nebo politického hnutí ("bez politické příslušnosti")
 
 pořadí kandidátů na kandidátní listině vyjádřené pomocí arabského čísla
 
 jméno a příjmení zmocněnce volební strany a jeho náhradníka s uvedením místa, kde jsou přihlášeni 
 
k trvalému pobytu (úplnou adresu místa trvalého pobytu), není-li volební stranou nezávislý kandidát
 
 jde-li o koalici, název politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo
 
 jde-li o sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů, označení politické 
 
strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo, nebo označení, že jde o nezávislého kandidáta
 
 podpis zmocněnce volební strany; u nezávislého kandidáta podpis kandidáta
 
 podává-li kandidátní listinu politická strana, politické hnutí nebo jejich koalice anebo sdružení 
 
politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů, jméno a příjmení, označení funkce 
 
a podpis osoby oprávněné jednat jejich jménem (politické strany, politického hnutí) popřípadě 
 
jménem organizační jednotky, je-li ustavena
 
 příloha – vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta, že souhlasí se svou kandidaturou, že mu 
 
nejsou známy překážky volitelnosti, popřípadě tyto překážky pominou ke dni voleb do zastupitelstva 
 
obce a že nedal souhlas k tomu, aby byl uveden na jiné kandidátní listině pro volby do téhož 
 
zastupitelstva obce. Na prohlášení kandidát dále uvede místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu 
 
(úplnou adresu místa trvalého pobytu), a datum narození.
 
Volební strana může na kandidátní listině uvést nejvýše tolik kandidátů, kolik činí počet členů volených do 
 
příslušného zastupitelstva obce. V obcích, kde se má volit 7 a méně členů zastupitelstva obce, volební strana 
 
může na kandidátní listině uvést nejvýše tolik kandidátů, kolik činí počet členů volených do příslušného 
 
zastupitelstva obce zvýšený o jednu třetinu a zaokrouhlený na celé číslo dolů. Po uplynutí šedesátého dne 
 
přede dnem voleb do zastupitelstva obce nelze již doplňovat do kandidátní listiny další kandidáty ani 
 
vzájemně měnit jejich pořadí.
 
Volební strana, s výjimkou nezávislého kandidáta, činí úkony ve volebních věcech prostřednictvím svého 
 
zmocněnce. Zmocněncem nebo jeho náhradníkem je fyzická osoba, která je takto označena na kandidátní listině; 
 
nemůže jím být osoba mladší 18 let, osoba zbavená způsobilosti k právním úkonům nebo kandidát. Úkony 
 
zmocněnce je volební strana vázána. Svého zmocněnce může volební strana písemně odvolat; zmocnění zaniká 
 
okamžikem doručení tohoto odvolání registračnímu úřadu.
 
Každá volební strana, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do zastupitelstva obce, může 
 
delegovat své zástupce nejpozději 30 dnů přede dnem voleb, tj. nejdéle do 10. 9. 2014 do 16.00 hodin, jednoho 
 
člena a jednoho náhradníka do okrskové volební komise. Delegovaný člen je povinen se zúčastnit 1. 
 
zasedání okrskové volební komise (složení slibu), případně odborného školení ČSÚ, první a druhý den 
 
voleb.