Chystaná změna územního plánu č. 4 Dubovice

 
 
O z n á m e n í
 
 
 
 
Vážení spoluobčané,
 
Zastupitelstvo obce připravuje další v pořadí 4. změnu územního plánu obce Dubovice. Přesto, že tato skutečnost byla vyvěšena na Úřední desce Obecního úřadu, a zveřejněna na našich webových stránkách, sděluji Vám tuto skutečnost ještě tímto oznámením.
 
Kdokoli, kdo by měl zájem na změně kultury svých pozemků, nebo jejich zařazení do stavebních pozemků, nebo naopak vyřazení stavebního pozemku z územního plánu obce, nechť laskavě předloží ústně nebo písemně svou žádost na Obecním úřadě.Příští zasedání se koná dne 15.07.2012. Po vznesení žádosti bude tato projednána v Obecním zastupitelstvu a v případě souhlasu Obecního zastupitelstva pak eventuelně postoupena Odboru výstavbu MěU Pelhřimov k dalšímu zpracování.
 
Poukazuji na to, že bez zařazení pozemku do územního plánu se na takovémto pozemku nedá stavět, ani s ním nakládat jinak, než určuje územní plán, opírající se o údaje z Katastru. Naproti tomu se do územního plánu obce nechají v rámci jeho změn včleňovat veřejně prospěšné stavby,zamýšlené stavby soukromých osob, územní plán řeší i charakter a budoucí možné využití ploch v prostoru intravilánu obce. Platný územní plán pak velice zjednodušuje případné stavební řízení na tom kterém pozemku.
 
Pokud by jste měli zájem na dalších informacích, jsem Vám k dispozici na tel. 602 270769
nebo na mailu jvana.pe@worldonline.cz.
 
 
V Dubovicích, dne 25.06.2012
 
 
                                                          
 
                                                                                   JUDr. Jaroslav Váňa v.r.
                                                                                    starosta obce Dubovice