Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dubovice - 3.5.2020

 P O Z V Á N K A
 
Na zasedání zastupitelstva obce Dubovice, které se koná dne 3.5.2020 od 18.00 hodin
v hasičárně v Dubovicích.
 
Program:
1) Určení zapisovatele a ověřovatelů
2) Schválení programu jednání
3) Kontrola minulého zápisu
4) Pronájem pozemku parc.č.604/3 KÚ Dubovice
5) Práce v lese
6) Různé
7) Příjmy a výdaje
 
V Dubovicích dne 24.4.2020
 
JUDr. Jaroslav Váňa
Starosta obce